torsdag, november 23, 2017

Rastöppet - välkomna in!

 
Foto: Monika Staub Halling
På en renodlad lågstadieskola som Backaskolan är det ingen större mening med att hålla öppet för spontanbesök under hela skoldagen. Våra elever har ett inrutat schema utan några håltimmar, och i motsats till äldre elever har de inte behov av att komma till biblioteket och studera eller göra läxor på egen hand. Att då lägga min tid på att hålla öppet för oplanerade drop-in-besök skulle vara slöseri med resurser. Det finns inte heller någon garanti för att vi når alla elever genom ett öppethållande som bygger på frivillighet.

Därför prioriterar vi istället schemalagda bibliotekslektioner med samtliga klasser. För den enskilda eleven innebär det att hen har 60 min. bibliotekslektion med sin skolbibliotekarie varannan vecka. Dessa 60 min. innehåller ett planerat lektionsinnehåll såsom högläsning och textsamtal, eller övningar i informationssökning och källkritik, eller gemensamt bokbloggande, eller sökövningar i bibliotekskatalogen och mediebeståndet. Men en del av lektionen ser vi nästan alltid till att vara i bibliotekslokalen för att låna böcker. På så sätt nås samtliga elever regelbundet av bibliotekets verksamhet och olika funktioner, både läroplansstyrt innehåll och tillgång till ett brett mediebestånd att låna ifrån.

Utöver mina schemalagda bibliotekslektioner, som ofta sker i klassrummet och tillsammans med lärare, finns det även tillfällen då eleverna går till skolbiblioteket tillsammans med en fritidspedagog, som går till biblioteket på eftermiddagstid. Läs mer om hur ett sådant besök kan gå till här.

Men för att tillgodose elevernas önskemål om att på egen hand besöka skolbiblioteket införde vi förra läsåret att biblioteket skulle hålla öppet för drop-in under en av veckans långa förmiddagsraster. Det blev så populärt att vi numera har ett system där jag tillsammans med 2-3 kollegor bemannar skolbiblioteket under den långa förmiddagsrasten tre dagar i veckan. Eleverna, som tidigare alltid vände sig till mig, har nu lärt sig att även deras fritidspedagog, idrottslärare eller specialpedagog är "hemma" i skolbiblioteket och kan hjälpa dem att hitta och låna böcker.


Rastöppet i biblioteket på Backaskolan    Foto: Monika Staub Halling

Biblioteks-rastöppet har blivit en mycket välbesökt rastaktivitet, precis som fotbollen och veckans rastlek, som pedagoger ansvarar för runtom skolan. Att vissa barn kommer varje gång, medan andra hellre spelar fotboll på sin rast, gör då ingenting, eftersom övriga verksamheten är schemalagd och därmed når varenda elev ändå.

Monika Staub Halling /skolbibliotekarie

Inga kommentarer: